Staff view

You must be logged in to Tag Records
APA Citation

Nguyễn Minh SỬ. (1971) Phép tính Trachtenberg :phƯơng pháp mới để làm tính cọng, trù, nhân, chia nhanh, gọn và đúng [Saigon] : Đại-Chúng,

MLA Citation

Nguyễn Minh SỬ. Phép Tính Trachtenberg: PhƯơng Pháp Mới để Làm Tính Cọng, Trù, Nhân, Chia Nhanh, Gọn Và đúng. [Saigon] : Đại-Chúng, 1971. Print.