Location & Availability for: Quó̂c hội Việt Nam : 60 năm hình

 Staff view

You must be logged in to Tag Records

Quó̂c hội Việt Nam : 60 năm hình thành và phát triẻ̂n : kỷ yé̂u hội thảo /

[ban biên soạn, Ngô Đức Mạnh, (Chủ biên), Lương Minh Tuân, Bùi Thị Hoè].

Book Cover
Names: Ngô, Đức Mạnh. | Lương, Minh Tuân. | Bùi, Thị Hoè.
Published: Hà Nội : Nhà xuá̂t bản Chính trị quó̂c gia, 2006.
Topics: Vietnam. Quốc hội - Congresses.
Regions: Vietnam - Politics and government - Congresses.
Tags: Add


Spaces will separate tags.
Use quotes for multi-word tags.

Loading Holdings Data ... Loading

Location & Availability for: Quó̂c hội Việt Nam : 60 năm hình