Staff view

You must be logged in to Tag Records
APA Citation

Li, Bihua,, Lu, Wei,, Xu, Feng,, Chen, Kaige,, Cheung, Leslie,, Zhang, Fengyi,, Gong, Li,, Gu, Changwei,, Xiaonan, Pei,, Zhao, Jiping,Li, Bihua. (Eds.) () Bawang bie ji =Farewell my concubine

MLA Citation

Li, Bihua,, Lu, Wei,, Xu, Feng,, Chen, Kaige,, Cheung, Leslie,, Zhang, Fengyi,, Gong, Li,, Gu, Changwei,, Xiaonan, Pei,, Zhao, Jiping,Li, Bihua., eds. Bawang Bie Ji: Farewell My Concubine. : . Print.