Staff view

You must be logged in to Tag Records
APA Citation

Shneʼurson, Pinḥas.Shva, Shlomo. (739, 1978) Ba-shurah ha-rishonah /]תל אביב[ : ספרית פועלים, הקיבוץ הארצי השומר הצעיר,

MLA Citation

Shneʼurson, Pinḥas.Shva, Shlomo,Ba-shurah Ha-rishonah. ]תל אביב[ : ספרית פועלים, הקיבוץ הארצי השומר הצעיר, 739, 1978. Print.